معرفی :

استاد شاهین شاهین زاد متولد ۱۱ / ۷/ ۱۳۵۷

تحصیلات: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تربیت مدرس
سابقه تدریس:۱۷ سال

تالیفات:مولف ۱۱ عنوان کتاب ،از جمله بهترین کتابهای ایشان تاریخ ادبیات و آرایه
های ادبی مصور تخته سیاه که برای اولین بار در ایران انجام شده است