معرفی :

مولف کتب کمک آموزشی پایندگان

مدرس دبیرستان های نمونه دولتی 

ثبت چندین مقاله آموزشی در زمینه ریاضی در کنفرانس های بین المللی و ISI

3 سال سرگروه ریاضی استان قزوین

4 سال سرگروه ریاضی ناحیه 2 قزوین